Disclaimer

Reflections by Sana

Welkom op de website van Reflections by Sana. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u de volgende disclaimer. Lees deze disclaimer zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

1. Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel Reflections by Sana tracht om juiste en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website altijd correct, volledig of actueel is.

2. Aansprakelijkheid

Reflections by Sana is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de informatie die op deze website beschikbaar is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade ten gevolge van:

– Het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website

– Het gebruik van informatie verstrekt op de website

– Defecten, virussen of andere storingen aan apparatuur en software in verband met toegang tot of gebruik van de website

– Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die via de website wordt verstuurd

– De werking of niet-beschikbaarheid van de website

– Misbruik van de website

– Verlies van gegevens

– Het downloaden of gebruik van software die via de website beschikbaar wordt gesteld

3. Externe Links

Deze website kan links bevatten naar externe websites die door derden worden beheerd. Reflections by Sana heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

4. Intellectuele Eigendom

Alle auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, lay-out, software of andere informatie, behoren toe aan Reflections by Sana, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reflections by Sana is het niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren, distribueren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken, behalve voor zover strikt noodzakelijk voor het raadplegen van de website.

**5. Wijzigingen**

Reflections by Sana behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wij raden u aan regelmatig de informatie op deze website en deze disclaimer te controleren op wijzigingen.

6. Toepasselijk Recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Reflections by Sana is gevestigd.

Contactinformatie:

Reflections by Sana 

info@reflectionsbysana.com

www.reflectionsbysana.com

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.