Privacyverklaring

Reflections by Sana hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reflections by Sana houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Reflections by Sana is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Reflections by Sana  

Govert Flinckstraat 320

1073CJ Amsterdam

+316 83173873

info@reflectionsbysana.com

www.reflectionsbysana.com

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Reflections by Sana kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geboortedatum

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer (voor betalingsdoeleinden)

3. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Reflections by Sana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het verlenen en factureren van onze diensten

– Het afhandelen van uw betaling

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Reflections by Sana analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

4. Rechtsgrond voor de verwerking

Reflections by Sana verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

– Toestemming van de betrokkene

– Uitvoering van een overeenkomst

– Wettelijke verplichting

– Gerechtvaardigd belang

5. Bewaartermijn

Reflections by Sana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens: maximaal 7 jaar na het einde van de overeenkomst, in verband met fiscale bewaarplicht.

– Gegevens over uw activiteiten op onze website: 2 jaar na het laatste bezoek.

– Gegevens voor marketingdoeleinden: tot het moment van uitschrijving door de betrokkene.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Reflections by Sana verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reflections by Sana blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reflections by Sana gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Reflections by Sana gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reflections by Sana en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reflectionsbysana.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reflections by Sana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@reflectionsbysana.com.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Reflections by Sana kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Door gebruik te maken van de diensten van Reflections by Sana gaat u akkoord met deze privacyverklaring.